Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website(s) www.hivaoaartandmore.nl, www.hivaoa.nl en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en Hiva Oa Art Gallery B.V., gevestigd te Lelystad, tevens handelend onder de na(a)m(en): Hiva Oa Art & More, HOAM en Hiva Oa Art & Clothes, en/of de eenmanszaak Hiva Oa Art & More, gevestigd te Lelystad, hierna zowel tezamen, als ieder afzonderlijk te noemen: Hiva Oa.
Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website www.hivaoaartandmore.nl

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen
1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.
2 Hiva Oa kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief verzendkosten.
4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
5  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 Gegevens
1. U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
2. Hiva Oa garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3. Hiva Oa zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
4. U kunt uw gegevens desgewenst laten wijzigen door Hiva Oa.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1.De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Hiva Oa van uw bestelling.
2.Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Hiva Oa is geaccepteerd.

Artikel 5 Levering
1.De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website heeft aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 14 dagen.
2.U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
3.Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
4.Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten en/of schade door het niet of niet tijdig ontvangen van de gekochte producten voor uw rekening.
5.Bij overschrijding van de maximale levertijd van 14 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos  te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Hiva Oa te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 dagen, na de ontvangst van het product door Hiva Oa, aan u geretourneerd.

Artikel 6 Betaling
1.Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via Ideal of overmaken op de rekening.
2.Hiva Oa gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor (volledig) door haar is ontvangen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Hiva Oa blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8 Garanties 
1.Hiva Oa garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
2.U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
3.Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Hiva Oa binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Hiva Oa ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.
4.Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is Hiva Oa gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
5.De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Hiva Oa, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien de door Hiva Oa geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van  Hiva Oa jegens u beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 8 (garanties) is geregeld.
2. De aansprakelijkheid van  Hiva Oa voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product. Er is geen aansprakelijkheid van Hiva Oa indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
3. Hiva Oa sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Hiva Oa, waaronder de website, door een derde.
4.De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hiva Oa of haar ondergeschikten.

Artikel 10 Risico tijdens het transport
Gedurende het transport van de producten zal Hiva Oa het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 11 Afkoelingsperiode

1.U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Hiva Oa zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren (behoudens de betaalde verzendkosten) mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.
2.De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.
3. Producten uit de sale mogen wel geruild worden maar moeten i.p.v. binnen 14 dagen, binnen 7 dagen retour gestuurd worden. Oorbellen en onderkleding worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door Hiva Oa.

Artikel 12 Geurproducten
Hiva Oa voert een lijn met geurproducten (o.a., maar niet limitatief: geurzakjes, diffusers, sprays en kaarsjes). Op de website en/of de verpakking van deze producten is productinfo opgenomen met betrekking tot deze producten, die geacht worden integraal te zijn opgenomen in deze voorwaarden. Hiva Oa kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van gebruik van deze producten in strijd met de aanbevelingen opgenomen in die productinfo. Bij het gebruik van geurproducten die branden en/of vloeistoffen bevatten wordt u geadviseerd deze producten niet rechtstreeks op een kwetsbare ondergrond te plaatsen, maar altijd gebruik te maken van (niet brandbare) onderzetters. Hiva Oa is nimmer aansprakelijk voor schade die mocht voortvloeien uit het niet opvolgen van dit advies.   

Voorwaarden met betrekking tot de winkel

Artikel 13 Recht van retour
Producten gekocht van Hiva Oa anders dan via de website (bijvoorbeeld in de winkel, via markt en/of party’s) kunnen zonder opgaaf van reden worden geretourneerd tegen gelijktijdige restitutie van de koopprijs (of ter keuze van Hiva Oa verstrekking van een waardebon met een waarde gelijk aan de koopprijs) uiterlijk 14 dagen na aankoop, mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes en onder overlegging van de kassabon. Eventueel gratis verstrekte goederen terzake van de aankoop dienen eveneens te worden geretourneerd. Het recht van retour geldt niet voor goederen die met korting zijn verkocht.

Artikel 14
Het bepaalde in de artikelen 7, 8, 9 en 12 van deze voorwaarden is eveneens van toepassing op verkopen als bedoeld onder artikel 13.
Voorwaarden met betrekking tot de kunsthandel

Artikel 15   informatie/onderzoeksplicht
1 Omschrijvingen en inlichtingen verstrekt door Hiva Oa, schriftelijke of mondeling, worden door Hiva Oa en/of en zijn personeel naar beste weten verstrekt.
2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen. Indien in de omschrijving bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van het tot stand komen van de koop bevinden (”as it is”).

Artikel 16  terugnameverplichting Hiva Oa
1 Tenzij uitdrukkelijk uitgesloten bij het tot stand komen van de koop, is Hiva Oa bereid een verkocht voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs (behoudens eventuele verzendkosten indien een voorwerp op verzoek van koper is verzonden) terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van Hiva Oa bewijst dat het verkochte zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van het tot stand komen van de koop bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
De bereidheid tot terugname vervalt als de koper het verkochte niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij het tot stand komen van de koop bevond, zulks ter beoordeling van Hiva Oa.
3 Hiva Oa kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gevolg – en/of vermogensschade die ontstaat uit een verkeerde omschrijving van een voorwerp (hieronder dient te worden verstaan: een werk dat is toegeschreven aan een bepaalde kunstenaar blijkt op enig moment niet van de hand van deze kunstenaar. Het werk van de betreffende kunstenaar is na het moment van het tot stand komen van de koop in waarde gestegen. Hiva Oa kan in dat geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de niet gerealiseerde waardestijging).

Artikel 16A
Hiva Oa adviseert gekochte goederen af te halen ter plekke van de kunsthandel. Indien gekochte goederen op verzoek van koper worden verzonden, dan geschiedt dit op kosten van koper en het risico op beschadiging, verlies of diefstal komt ten laste van de koper.

Voorwaarde met betrekking tot juridische dienstverlening door Hiva Oa

Artikel 17
Een opdrachtgever die een opdracht tot juridische dienstverlening verstrekt aan Hiva Oa is verplicht deze werkzaamheden te dekken onder diens eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij gebreke hiervan of als de dekking niet voldoende blijkt te zijn, kan opdrachtgever Hiva Oa nimmer aansprakelijk stellen voor deze schade. Een opdracht tot juridische dienstverlening komt uitsluitend tot stand tussen de opdrachtgever en Hiva Oa en nimmer met een bij een zaak belanghebbende partij. Opdrachtgever is tot vrijwaring van Hiva Oa gehouden indien Hiva Oa toch door een belanghebbende aansprakelijk wordt gesteld voor welke schade ook.

Voorwaarden voor alle vormen van handel en dienstverlening

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten
1. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website(s), waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Hiva Oa, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Hiva Oa niet gelieerd is.
2.U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
3.Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
4.U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 19 Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 20 Diversen
1.Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.De administratie van Hiva Oa geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
3. Hiva Oa Art is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Hiva Oa zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Lelystad. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door  Hiva Oa aangepast worden. Hiva Oa adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel software
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.